PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING STATEMENT HEAL JEZELF
Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van HealJezelf Noordwijkerhout of HealJezelf Noorwegen of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: André Straathof

Onderneming: HealJezelf

Bezoekadres: Herenweg 416

2211 VJ Noordwijkerhout

Nederland

E-mail: info@healjezelf.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 610679363

KvK-nummer: 67342221

Btw – nummer NL 002061692B72

HealJezelf is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de klantadministratie en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. HealJezelf is verantwoordelijke in de zin van de AVG. HealJezelf is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens HealJezelf, waaronder https://www.healjezelf.nl

HealJezelf verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door HealJezelf opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door HealJezelf. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor HealJezelf om de overeenkomst uit te voeren.

HealJezelf gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt HealJezelf altijd passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door HealJezelf worden de volgende (persoons-)gegevens opgeslagen:

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en/of e-mailadres;

– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats,

telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats,

telefoonnummer en/of e-mailadres;

(Persoons-)gegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt HealJezelf altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@healjezelf.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

– in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan HealJezelf gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor HealJezelf, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Daarnaast zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@healjezelf.nl.

Het staat HealJezelf vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van HealJezelf ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van HealJezelf. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van HealJezelf. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van HealJezelf.